№ 2 (2020)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування: зб. наук.
пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – № 2'2020. – 56 с. – ISSN
2078-6840.
Опубліковано: 2020-12-16