АНАЛІЗ УНІВЕРСАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРООБ'ЄМНИХ ПЕРЕДАЧ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СКЛАДІ БЕЗСТУПІНЧАСТИХ ГІДРООБ’ЄМНО-МЕХАНІЧНИХ ТРАНСМІСІЙ ДЛЯ РІЗНИХ РОБОЧИХ ОБ'ЄМІВ ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН АКСІАЛЬНОПОРШНЕВОГО ТИПУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2020.2.02

Ключові слова:

безступінчаста трансмісія, гідрооб’ємна передача, робочі параметри, об’ємні і гідромеханічні втрати, коефіцієнт корисної дії, ітераційний процес, збіжність, універсальні характеристики

Анотація

При використанні в сучасних безступінчастих гідрооб'ємно-механічних трансмісіях (ГОМТ) гідрооб'ємних передач (ГОП), розрахованих на реалізацію всієї потужності сучасного транспортного дизеля, що працюють в широкому діапазоні робочих режимів, облік суттєво змінного коефіцієнта корисної дії (ККД) ГОП абсолютно необхідний для аналізу потоків потужності в ГОМТ, її ККД, теплових виділень в моторно-трансмісійному відділенні, тягових і розгінних характеристик транспортної машини. Найбільш інформаційним і ефективним при цьому є аналіз універсальних характеристик ГОП, що входять до складу ГОМТ. Стаття присвячена науковому обґрунтуванню збіжності рекурентної процедури при визначені робочих параметрів ГОП, автоматизованій побудові універсальних характеристик гідрооб'ємних передач, порівнянню цих характеристик для різних робочих об'ємів гідромашин аксіальнопоршневого типу у складі ГОМТ.

Посилання

Epyfanov V. V. Kynematycheskye i sylovie kharakterystyky hydroobemno-mekhanycheskoi transmyssyy s uchetom k.p.d. pry priamolyneinom dvyzhenyy transportnoi mashyni / V. V. Epyfanov, V. B. Samorodov // Teoryia mekhanyzmov y mashyn. – Kharkov: Visshaia shkola, 1982. – Vыp. 32. – S. 65-70.

Samorodov V. B. Orhanyzatsyia vichyslytelnoi protseduri dlia opredelenyia k. p. d. y postroenyia unyversalnikh kharakterystyk hydroobemnoi peredachy / V. B. Samorodov, V. A. Kuzmynskyi - M., 1981. – № 12. – S. 179–182. - Dep. v VYNYTY. «Deponyrovannыe rukopysy».

Samorodov V. B. Osnovi teoryy avtomatyzyrovannoi heneratsyy matematycheskykh modelei transmyssyi / V. B. Samorodov // Mekhanyka y mashynostroenye. - № 1, 1998. – S. 109-115.

Dynamyka transportno-tiahovikh kolesnikh y husenychnikh mashyn / E. E. Aleksandrov, V. B. Samorodov, A.T. Lebedev – Kharkov: KhHADTU, 2001.– 642 s.

Samorodov V. B. Metodyka postroenyia unyversalnikh kharakterystyk hydroobemnikh peredach, rabotaiushchykh v priamom y v obratnom potokakh moshchnosty v sostave hydroobemno-mekhanycheskykh transmyssyi / V. B. Samorodov, A. V. Rohov, M. B. Burliha, B. V. Samorodov // Mekhanika ta mashynobuduvannia : [naukovo-tekhnichnyi zhurnal NTU «KhPI»]. – 2003.– Vyp. 1. – T. 1. – S. 294–301.

Samorodov V. B. Sravnenye unyversalnikh kharakterystyk hydroobemnikh peredach kak ilementov perspektyvnikh besstupenchatikh hydroobemno-mekhanycheskykh transmyssyi ukraynskykh traktorov / V. B. Samorodov, A. A. Koval, M. B. Burlыha // Visnyk Kremenchutskoho derzhavnoho politekhnichnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho. – 2009. – Vyp. 2 (55), chastyna 1. – S. 73–77.

Samorodov V.B. Obgruntuvannia zbizhnosti rekurentnykh protsedur pry vyznachenni parametriv hidroobiemnykh peredach pry roboti u skladi hidroobiemno-mekhanichnykh transmisii/ V.B. Samorodov, V.V. Yepifanov, H.H. Hrynenko// Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Avtomobile - i traktorobuduvannia. – Kh.: NTU «KhPI». 2017, №13. S. 3-13.

Samorodov V. B. Obektno-oryentyrovannii podkhod k modelyrovanyiu transmyssyi v oblasty transportnoho mashynostroenyia / V. B. Samorodov, A. V. Rohov // Vestnyk Kharkovskoho hosudarstvennoho polytekhnycheskoho unyversyteta. Seryia : NRST. – Kharkov : KhHPU, 1999. - Vip. 66. – S. 48-53.

Samorodov V. B. The optimization algorithm in determining the relationship between technical and economic indices of machine-tractor unit with hydrovolumetric-mechanical transmission / V. B. Samorodov, M. B. Burlyga // European Cooperation. – 2016. – Vol. 3 (10). – R. 94–107.

Samorodov V.B. Rezultaty eksperymentalnoho doslidzhennia hidroobiemnoi peredachi / V.B. Samorodov, V.M. Shevtsov // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI". – Kharkiv: NTU "KhPI". – 2017. – №5 (1227). – S. 41 – 46 (fakhove vydannia).

Hidro- ta pnevmosystemy v avtotraktorobuduvanni: navchalnyi posibnyk/ V.B. Samorodov, H.A. Avrunyn, I.H. Kyrychenko, A.I. Bondarenko, Ye.S. Pelypenko: za red. V.B. Samorodova.:NTU «KhPI». Kharkiv: FOP Panov A.M., 2020. 524 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Тракторобудування