Контактна інформація

Кафедра Автомобіле- і тракторобудування

НТУ “ХПI”, вул. Кирпичова 2, Харкiв 61002, Україна

 

Department of Automobile and Tractor building

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute

2, Kyrpychova str., 61002, Kharkiv, Ukraine

Головний редактор

Сокол Є. І., д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України, НТУ «ХПІ», Україна

Заст. головного редактора

Марченко А. П., д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна

Секретар вісника

Горбунов К. О., к.т.н., доц., НТУ «ХПІ», Україна Редакційна колегія серії

Відповідальний редактор:

Самородов В. Б., д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна

Заст. відповідального редактора

Бондаренко А.І., д-р техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Україна

Відповідальний секретар:

Селевич С. Г., к.т.н., доц., НТУ «ХПІ», Україна

Члени редколегії:

Пітер Требуна,  д-р філ. наук, проф., Технічний університет у Кошице, Словаччина

Мілан Едл, к.т.н., доц., Університет Західної Богемії, Чеська Республіка

Волонцевич Д. О.,  д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна

Кальченко Б. І.,  д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна

Лебедєв А. Т., д-р техн. наук, проф., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

Шуляк  М. Л., д-р техн. наук, доц., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

Клец Д. М., д-р техн. наук, проф., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна


Editor-in-chief

Sokol E. I., dr. tech. sc., member-cor. of National Academy of Sciences of Ukraine, NTU "KhPI", Ukraine

Deputy editor-in-chief

Marchenko A. P., dr. tech. sc., prof., NTU "KhPI",

Ukraine

Secretary of bulletin

Gorbunov K. O., Ph.D., docent, NTU "KhPI", Ukraine

Editorial staff

Associate editor:

Samorodov V. B., dr. tech. sc., prof., NTU "KhPI",

Ukraine

Deputy associate editor:

Bondarenko A.I., dr. tech. sc., docent, NTU "KhPI",

Ukraine

Executive secretary:

Selevych S.G., Ph.D., docent, NTU "KhPI", Ukraine

Editorial staff members:

Piter Trebuna, dr. philosoph. sc., prof., Technical University in Kosice, Slovakia

Milan Edl, Ph.D., docent, University of west Bohemia, Czech Republic

Volontsevych D. O., dr. tech. sc., prof., NTU "KhPI",

Ukraine

Kalchenko B. I., dr. tech. sc., prof., NTU "KhPI",

Ukraine

Lebedev А. Т., dr. tech. sc., prof., Kharkiv Petro

Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

Shulyak M. L., dr. tech. sc., docent, Kharkiv Petro

Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

Klets D. M., dr. tech. sc., prof., Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Основна контактна особа

Andrii Kozhushko
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ") Scopus Author ID 57193723070 ORCID 0000-0001-6861-6942

Супровід та підтримка

Vadym Shevtsov
Телефон 066-257-87-11