Архіви

  • № 2 (2020)

    Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування: зб. наук.
    пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – № 2'2020. – 56 с. – ISSN
    2078-6840.
  • № 1 (2020)

    Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування, Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Automobile and Tractor Construction: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – № 1'2020. – 60 с. – I SSN 2 078-6840.