МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ МІСТА ТА ВИЯВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ МАРШРУТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2023.2.03

Ключові слова:

моделювання, інтелектуальні транспортні системи, дорожній рух, безпека дорожнього руху, інформаційне середовище

Анотація

В статті наведено концептуальний підхід до моделювання управління дорожнім рухом міста та виявлення
конкурентних маршрутів за допомогою інтелектуальних транспортних систем. Обґрунтовується ідея про те, що
моделювання дорожнього руху в транспортних потоках, яке враховує поведінку кожного окремого транспортного
засобу, забезпечує найбільш перевірені результати моделювання конкретних перехресть в режимі реального часу
для УДР міста. Запропонована методика розробки алгоритму виявлення конкурентних маршрутів, згідно з яким
користувачі вибирають оптимальний маршрут. Показано, що методика будується на статистичному взаємозвʼязку
між показниками маршрутів та допомагає найбільш точно розрахувати попит на впровадження і вдосконалення
транспортної мережі з наступними змінами в її роботі. Розглянуто перерозподіл транспортних потоків для
виявлення конкурентних маршрутів у транспортних коридорах та вплив значень випадкових величин на
показники маршруту. Доведено, що для опису процесів, що відбуваються в транспортному коридорі,
найважливіше значення має вірогідність опису розподілу інтервалів між транспортними засобами, що входять до
мережі. Типовим розподілом, що застосовується для цих цілей, є експонентний розподіл. Зроблено висновок, що
модель мікрорівня для розрахунку режимів руху ТЗ повинна відповідати тим вимогам, які необхідні для
вирішення завдання моделювання УДР міста та виявлення конкурентних маршрутів за допомогою ІТС. Для цих
умов характерні значні коливання режимів руху транспортних засобів, зупинки на регульованих перетинах і в
заторах, зміна смуги та траєкторії руху, що значно впливає на алгоритм знаходження конкурентного маршруту в
транспортному коридорі.

Посилання

Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-XII;

Про Правила дорожнього руху. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 м. Київ (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ)

Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року. Розпорядження КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 1360-р.

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р., № 430-р.

Абрамова Л. С. Елементи теорії штучного інтелекту в управлінні дорожнім рухом. Вісник ХНАДУ. 2013. Вип. 61 – 62. С. 32 – 36.

Бакуліч О. О., Дзюба О. П., Єресов В. І. та ін. Організація та регулювання дорожнього руху: підручник. За заг. ред. В.П. Поліщука. Киев: Знання України, 2012. 467 с.

Н. О. Біліченко С. В. Цимбал Я. Ю. Крупський. Світовий досвід розвитку інтелектуальних транспортних систем, Вінницький національний технічний університет, 2009.

Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін. Системологія на транспорті. Підручник: у 5 кн. Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. Кн. 4: Організація дорожнього руху. Київ: Знання України, 2012. 452 с.

Горяїнов О. М. Стандарти ISO в сфері інтелектуальних транспортних систем (технічний комітет iso/tc 204) Міжнародна конференция: Інтелектуальні технології управління транспортними процесами, 17 – 18 листопада 2020 : Харьков: ХНАДУ, 2020 р. https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3387

Горбачов П. Ф., Макарічев О. В., Шевченко. В. В. Оцінка затримок руху на регульованих перехрестях міських вулиць із трифазним циклом регулювання. Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць 2019. № 44. С. 30 – 39.

Давідіч Ю. О. Проектування автотранспортних технологічних процесів з урахуванням психофізіології водіїв. Харків: ХНАДУ, 2006. 292 с.

Дорогою до розвитку інтелектуальних транспортних систем. URL: https://repositorio-aberto.up.pt/bІТСream/10216/217/2/25531.pdf

Інтелектуальні транспортні системи в Україні / А. Р. Гайков, О. П. Євсєєва, О. В. Баранов, В. Ю. Баранов. Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Автомобіле- та тракторобудування. Харків : НТУ «ХПІ». 2014. № 9 (1052). С. 106-112.

Інтелектуальна транспортна система Сполучених Штатів Америки URL: http://www.itsa.org

Кашканов, В. А. Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті: навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2020. 104 с.

Лобашов О. О. Розумний транспорт і логістика для міст : навчальний посібник. Житомир : «Житомирська політехніка», 2021. 612 с.

Мигаль В. Д. Інтелектуальні системи в технічній експлуатації автомобілів: монографія. Х.: Майдан, 2018. 262 с.

Нагорний Є. В., Абрамова Л. С. Концептуальний підхід до проектування систем управління дорожнім рухом. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. 2017. Вип. 12. С. 94 – 100.

Поліщук В. П. Організація та регулювання дорожнього руху: підручник / за заг. ред. В. П. Поліщука; О. О. Бакуліч, О. П. Дзюба, В. І. Єресов та ін. К.: Знання України, 2011. 467 с

Степанов О. В. Безпека автотранспорту в транспортному процесі [моногр.] / О. В. Степанов. 2-ге вид., доп. Харків : Вид-во «Раритети України», 2018. 728 с.

Степанов О. В. Концепція безпеки автомобільних транспортних засобів у транспортному процесі з урахуванням закономірностей впливу фактора людини : дис. д-ра техн.наук : 05.22.01. Харків, 2019. 477 с.

Четверухин Б. М., Єресов В. І. Спектрально-кореляційна теорія транспортних потоків. Автомобільні дороги та дорожнє будівництво. 1983. № 33. С. 29 – 35.

URL: http://www.its.dot.gov/

ІТС Strategy in Japan. Report of the ІТС Strategy Committee ІТС Japan. Summary version. ІТС Strategy Committee, 2003.

ITS Japan organization.

URL: http://www.its-jp.org/english/what_its_e/its-japan-organization.

ITS Standardization Activities of ISO/TC 204 (2019) URL: https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/8846111/8847151/8847160/ITS_Standardization Activities_of_ISO_TC_204.pdf?nodeid=1996416 9&vernum)

Gerlough D., Hueber M. Traffic flow theory – A Monograph. Trans­portation Research Board. Special Report 165, Washington D. С 220 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Номер

Розділ

Автомобілебудування